Privacybeleid

Overeenkomstig de in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel neergelegde informatieplicht, worden hieronder de volgende gegevens verstrekt:

De eigenaar van deze website is gevestigd te
URB CANUTA BAJA, 35B
E-03710 CALPE (ALICANTE)
houder van de fiscale identificatiecode X0296720C

1. Contact mailbox: info@puertoblanco.eu

2. Als verantwoordelijke voor de geautomatiseerde bestanden van deze website wenst YVON MANGUETTE de bezoekers en gebruikers van haar webpagina te informeren over haar beleid inzake de bescherming en behandeling van persoonsgegevens, dat van toepassing zal zijn indien gebruikers besluiten een formulier in te vullen op www.puertoblanco.eu waar persoonsgegevens worden verzameld, onverminderd hetgeen is aangegeven in de Privacyclausule die van toepassing is op elk specifiek formulier. In ieder geval garandeert YVON MANGUETTE te allen tijde de volledige naleving van de verplichtingen die zijn vastgelegd in de organieke wet 15/1999, van 13 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens, alsmede van de verplichtingen die zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit 994/1999, waarbij het reglement inzake veiligheidsmaatregelen en de rest van de uitvoeringsbepalingen worden goedgekeurd.

3. De persoonsgegevens die door de gebruikers of bezoekers van de website worden verstrekt, worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand waarvan YVON MANGUETTE de verantwoordelijke is, met als doel de toegang tot de via de webpagina aangeboden inhoud te vergemakkelijken; de op de webpagina aangeboden diensten en/of inhoud te verstrekken, te beheren, te administreren, uit te breiden en te verbeteren; deze diensten aan te passen aan de voorkeuren en smaken van de gebruikers; het gebruik van de diensten door de gebruikers en bezoekers te bestuderen; incidenten en het onderhoud van de webpagina te beheren; alsmede voor reclamedoeleinden; om deze diensten aan te passen aan de voorkeuren en smaken van de gebruikers; de studie van het gebruik van de diensten door gebruikers en bezoekers; het beheer van incidenten en het onderhoud van de website; alsook voor reclamedoeleinden en commerciële prospectie met betrekking tot de producten en diensten van YVON MANGUETTE. Zij kunnen aan derden worden doorgegeven om hen de gevraagde diensten of informatie te kunnen aanbieden, en u aanvaardt dan ook uitdrukkelijk de eventuele doorgifte van gegevens aan derden.

4. YVON MANGUETTE zal de gebruikers en bezoekers van de website informeren over de verplichting om al dan niet elk van de persoonlijke gegevens te verstrekken die worden gevraagd in de toegangs- en registratieformulieren voor de diensten en/of inhoud die op de website worden aangeboden. Kennisgeving geschiedt op het tijdstip van verzameling door middel van visuele waarschuwingen zoals zwevende vensters, plaatsing van asterisken of symbolen naast de gevraagde gegevens, of soortgelijke middelen als hierboven vermeld. In ieder geval kan de weigering om de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken of de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens ertoe leiden dat de aan de gebruikers en bezoekers aangeboden diensten en/of inhoud ontoereikend, ondoeltreffend, gebrekkig of niet worden verleend.